Data ostatniej aktualizacji: 06 kwietnia 2017
  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Downarach na rok szkolny 2017/2018

        Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

      

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

1.        Informacje ogólne

·         W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz poza obwodem:

-        dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011)  oraz

-        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

·    Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziału przedszkolnego (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

2.    Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

3.        Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

·     Rodzice/prawni opiekunowie:

-         pobierają wniosek w  szkole,

-         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole.

·         Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

·        Za sprawdzenie i  potwierdzenie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

·         Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna.

·        Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego w szkole.

·  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/szkoły.

4.        Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
ze względu na niepełnosprawność

  • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
    na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w szkole.
  • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych powyżej.